Fjärrhjälp

Hjälp med installation av Plexgear- eller Roxcoreprodukt. Kräver telefonkontakt med handläggare på kundtjänst (010-680 25 00).

Vänligen läs våra användarvillkor:

GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU GODKÄNNER VILLKOREN Å NÅGON ANNAN PERSONS ELLER ETT FÖRETAGS ELLER ANNAN JURIDISK PERSONS VÄGNAR, FÖRSÄKRAR DU ATT DU HAR FULL BEHÖRIGHET ATT BINDA PERSONEN, FÖRETAGET ELLER DEN JURIDISKA PERSONEN TILL VILLKOREN. OM DU EJ GODKÄNNER VILLKOREN SKA DU: EJ HÄMTA, INSTALLERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN. KJELL & CO FRISKRIVER SIG HELT FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR SOM KAN UPPKOMMA PÅ HÅRDVARA OCH/ELLER MJUKVARA OCH/ELLER SPARAD INFORMATION MED ANLEDNING AV MISSFÖRSTÅND MELLAN ANVÄNDAREN OCH KJELL & CO. ALLA INGREPP I DATORSYSTEMET VIA TELEFON ELLER VIA FJÄRRSTYRNINGSVERKTYG, SKER PÅ ANVÄNDARENS EGEN RISK. DET ÅLIGGER ANVÄNDAREN ATT SJÄLV ANSVARA FÖR INFORMATIONEN PÅ DATORN. ANVÄNDAREN SKA SJÄLV TILLSE ATT SÄKERHETSKOPIA FINNS PÅ ALL INFORMATION SOM ANVÄNDAREN VILL SÄKERSTÄLLA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH UNDER INGET RÄTTSSYSTEM, VARKEN I SKADESTÅNDSRÄTT, AVTAL ELLER ÖVRIGT, SKALL NÅGON PART HÅLLAS ANSVARIG GENTEMOT DEN ANDRA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKOMSTFÖRLUST, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV PERSONALLÖN, AVBRUTET ARBETE OCH/ELLER DATORKRASCHER.


Program

Jag har tagit del av användarvillkoren och vill ladda ner: