15% på tusentals produkter! Handla här

Policy för kamerabevakning

Kjell & Co Elektronik AB (”Kjell & Company”) använder kamerabevakning med inspelning i enlighet med vad som framgår av denna policy. Policyn utgör ett tillägg till bolagets integritetspolicy.

Tillämpliga lagar

Kjell & Company följer de bestämmelser som gäller kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen. Material från kamerabevakning utgör personuppgifter om en fysisk person kan identifieras och reglerna om personuppgiftshantering som framgår av dataskyddsförordningen blir då tillämpliga.

Ansvarig

Ansvarig för kamerabevakningen och personuppgiftsansvarig är Kjell & Co Elektronik AB, organisationsnummer 556400-5378.

Dataskyddsombud är Hillertz juridik och dataskydd AB med uppgift att bland annat bevaka och tillvarata dina rättigheter.

Principer för kamerabevakning

Kamerabevakningen sker utifrån nedanstående tre principer:

  • bevakningen sker endast för särskilda och berättigade ändamål,
  • ändamålen med bevakningen dokumenteras, och
  • bevakningen sker inte i större omfattning än vad som behövs för att tillgodose ändamålen med bevakningen.

Ändamål

Kjell & Company använder kamerabevakning med bildupptagning för att förebygga, upptäcka och utreda brott samt för att skapa trygghet för bolagets anställda, kunder och för Kjell & Company som bolag. Det inspelade materialet används inte för något annat ändamål, i större omfattning än vad som behövs för att tillgodose ändamålen eller på något otillbörligt sätt.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för Kjell & Companys kamerabevakning är berättigat intresse. Kjell & Companys berättigade intresse är att förebygga, upptäcka och utreda brott samt för att skapa trygghet för bolagets anställda, kunder och för Kjell & Company som bolag. Kjell & Company har gjort en intresseavvägning mellan bolagets intresse av att utföra kamerabevakning och de registrerades intresse av skydd mot intrång i den personliga integriteten. Bolaget har gjort en helhetsbedömning och bl.a. beaktat att kamerabevakningen sker för säkerhetsändamål (för att förebygga, upptäcka och utreda brott samt skapa trygghet), att det finns interna regler som begränsar tillåten kamerabevakning, att det typiskt sett finns en risk för brott i den typ av verksamhet som bolaget bedriver, att de registrerade har informerats om behandlingen, att endast några få personer har tillgång till det inspelade materialet, att materialet inte sparas längre tid än vad som anses nödvändigt, att det finns rutiner för gallring m.m. Bolaget anser att kamerabevakning är motiverad eftersom bevakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

Lagringstid

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi det inspelade materialet endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka materialet har samlats in eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav. Kjell & Company kommer i normala fall endast spara det inspelade materialet under trettio (30) dagar. Därefter kommer insamlat material att förstöras, förutsatt att materialet inte behöver sparas ytterligare tid, t.ex. på grund av att en brottsutredning pågår.

Tillgång till det inspelade materialet

Det inspelade materialet förvaras på en säker plats och behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och endast för de ändamål som angetts ovan.

Överföring av personuppgifter

Kjell & Company lämnar inte ut inspelat material från bevakningen i andra fall än till brottsbekämpande myndigheter eller liknande.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

I enlighet med lag har du rätt att av oss begära information om vilka personuppgifter Kjell & Company behandlar om dig. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet. Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. I det fall vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange varför, t.ex. att rätten till en kopia inverkar menligt på andras rättigheter och friheter.

Rätt till ändring, borttagning av personuppgifter, dataportabilitet m.m.

På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag har du rätt att begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter, neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, samt få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss. I det fall vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange varför. Det kan t.ex. krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov.

Rätt till invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du har specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre.

Ändringar och klagomål

Ändringar/justeringar i policyn

Kjell & Company har rätt att göra ändringar i denna policy.

Klagomål

Om du anser att vi utför kamerabevakning eller behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har också möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på vår kamerabevakning eller personuppgiftsbehandling.

Skadestånd

Om du anser att du lidit skada på grund av att vår kamerabevakning eller behandling av dina personuppgifter har skett i strid med lag kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka talan vid domstol.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på policyn och våra sekretessrutiner, kontakta oss på: kundservice@kjell.com eller 010-680 25 00. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud Hillertz juridik & dataskydd AB direkt via dataskyddsombud@hillertzjuridik.se och ange då vänligen att meddelandet är avsett för Kjell & Companys dataskyddsombud.

Få mer. Bli medlem!

Som medlem hos oss får du alltid lite mer. Som till exempel låga medlemspriser, unika kampanjer, 100 dagars öppet köp och bonuscheckar. Dessutom sparas alla dina köp i ditt medlemskap så att du slipper spara papperskvitton för eventuella returer. Ditt medlemskap är helt digitalt och helt kortlöst. Och väldigt smidigt.

Läs mer
Medlem i trygg e-handel
KUNSKAP OCH TILLBEHÖR TILL HEMELEKTRONIK© Copyright 2024 Kjell & Company
Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.