Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2017

Läs rapporten i sin helhet nedan, eller ladda ner som PDF »

Kjell & Company

Innehållsförteckning

  1. Om Kjell & Company
  2. Hållbarhetspåverkan genom värdekedjan
  3. Risker och möjligheter
  4. Hur vi arbetar med hållbarhet inom prioriterade områden
  5. Prioriterade områden och målsättningar

1. Om Kjell & Company

Kjell & Company säljer hemelektroniktillbehör via butiker och Internet. Vid årets början finns totalt 115 butiker, varav 100 i Sverige och 15 i Norge med tillhörande E-handel på respektive marknad. Huvudkontoret och huvudlager finns i Malmö, och vi har även ett inköpskontor i Shanghai, Kina.

Med kunnig personal och en extremt hög servicenivå möter vi våra kunder på kjell.com och attraktiva butikslägen från Ystad i söder till Luleå i norr, med ett relevant och tillgängligt sortiment.

Vi har ett starkt varumärke inom svensk detaljhandel med en placering som nummer sex utav drygt 400 företag med en tydlig positionering inom service och kunskap. 2017 lanserades vårt lojalitetsprogram och vid ingången av året passerade vi en miljon aktiva medlemmar.

2. Hållbarhetspåverkan genom värdekedjan

Genom värdekedjan är det materialen som används i produkter, transporter från Asien till Europa, samt avfall relaterade till slutprodukter som har störst miljöpåverkan. Socialt påverkar värdekedjan inom arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, i synnerhet i Asien men även hos den egna personalen i butiksnätverket. Då majoriteten av produkterna har sitt ursprung i Asien behöver Kjell & Company även vara medvetna om risker som relaterar till antikorruption och integritet i tillverkningsledet.

Hållbarhetspåverkan genom värdekedjan

3. Risker och möjligheter

Vårt produkterbjudande ställer av naturen höga krav på produktsäkerhet och kvalitet, i såväl framställande som användande. Detta ställer i sin tur höga krav på produktionsmetoder och kvalitetskontroller men även på att utbilda konsumenten i ett säkert användande. Medvetandegraden kring kvalitet och säkerhet ökar ständigt inom marknaden, inte minst med hänsyn till var produkten är inköpt och hur försörjningskedjan ser ut. Transparens i kommunikationen med konsumenten, inklusive produktmärkning relaterat till kvalitetsstandarder är följaktligen av stor vikt.

Med en stor del av sortimentets ursprung i Asien är det av yttersta vikt att tydliggöra kravställningar och förväntningar kring arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, etik och integritet för de leverantörer vi väljer att samarbeta med. Av samma geografiska anledningar behöver risker relaterat till miljöpåverkan av transporter mellan Asien och Europa hanteras på ett bra sätt.

Det finns ett ökat utbud av energibesparande produkter inom hemelektronik, med påföljande möjlighet att vara en spelare på marknaden som erbjuder ett relevant urval av den typen av produkter. Dessutom finns det möjligheter att genom att erbjuda tillbehör som skydd och reservdelar till produkter inom hemelektronik samtidigt förlänga livslängden och därmed minska avfallet från hemelektronik.

Kjell & Company har medarbetare spridda över hela landet, och med det kommer behovet att hantera risker relaterade till arbetsmiljö, hälsa och säkerhet för de anställda.

För att konsekvent kunna säkerställa produktsäkerhet och expertis relaterat till användning av produkterna ställs höga krav på rekrytering och utbildning av personal.

Risker och möjligheter

4. Hur vi arbetar med hållbarhet inom prioriterade områden

Produktsäkerhet och kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetskontroll av produkterna vi erbjuder marknaden. För att säkerställa produktsäkerheten för konsumenten är idag samtliga produkter vi erbjuder CE-märkta. Vi har kvalitetsresurser i såväl Kina som i Sverige och under 2017 har ytterligare dedikerade resurser tillsatts i både Kina och Sverige för att utöka detta arbete.

Produktsäkerhet och kvalitet

Utöver uppförandekoden för våra anställda har Kjell & Company en uppförandekod för våra leverantörer som de förväntas signera och efterleva. Den beskriver nolltolerans mot tvångsarbete, barnarbete och diskriminering, tydliggör förväntningar på efterlevnad av lagar och regler, etiskt uppförande, korrekta arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet för anställda hos leverantörer. Vi kontrollerar efterlevnad av uppförandekoden genom kontinuerliga revisionsbesök hos leverantörerna, antingen i egen regi eller genom externt anlitad partner. Vid enstaka avvikelser mot koden eftersträvar vi att hjälpa leverantören att korrigera, medan upprepade och okorrigerade överträdelser kan leda till avslutat samarbete.

Miljö

En stor del av miljöarbetet är fokuserat på att minimera avtrycket från transporter, såväl från leverantörer som inom verksamheten. Produkter från olika leverantörer samtransporteras i största möjliga mån, och vi arbetar kontinuerligt med att konsolidera transporter och minimera flygtransporter.

Vidare pågår löpande översyn av energiförbrukning i verksamheten, och vi genomför årligen en energikartläggning för att kunna identifiera energibesparande åtgärder.

Inom sortimentet vi erbjuder återfinns produkter som av sin natur bidrar till en minskad energiförbrukning. Tillbehör till hemelektronik, som utgör huvuddelen av vårt sortimentserbjudande, hjälper i sin tur till att förlänga livslängden på huvudprodukterna de är ämnade för och minskar därmed mängden elektroniskt avfall.

Personal och sociala förhållanden

Våra medarbetare är bolagets största tillgång. Framgången baseras på medarbetare med hög motivation en gedigen kunskap om bolagets sortiment och därtill en osviklig önskan om att hjälpa våra kunder. För att utveckla medarbetarna är internutbildning ett omfattande och viktigt inslag.

För att vidmakthålla och utveckla motivationen, upprätthålla rätt beteenden och värderingar krävs trygga och starka ledare varför också mycket resurser läggs på ledarutveckling.

Kjell & Company har en uppförandekod för anställda som reflekterar organisationens gemensamma etiska värderingar och affärsmässiga principer.

Uppförandekoden genomsyras av värderingar som etik, integritet, respekt, mångfald, jämlikhet samt nolltolerans för diskriminering och mobbing. Uppförandekoden kompletteras med policys, riktlinjer och rutiner inom specifika områden. För att underlätta efterlevnad av uppförandekod och policys finns all information tillgängligt online för samtliga medarbetare.

Beteenden, försummelser eller handlingar som eventuellt bryter mot vår uppförandekod kan få allvarliga konsekvenser för företaget, vi har därför även en visselblåsarpolicy för möjligheter till helt anonym rapportering.

Kjell & Companys hållbarhetsarbete bygger på tre fundament:

Hur vi arbetar med hållbarhet inom prioriterade områden

5. Prioriterade områden och målsättningar

Område Insatser 2017 Utfall Ambitioner 2018
1. Konsumtion: Produktsäkerhet och kvalitet Det är avgörande för företagets långsiktiga utveckling och rykte att produkterna som vi erbjuder är säkra att använda och att de följer uppsatta regelverk. Kjell & Company har dedikerade resurser för kvalitetssäkring verifiering och dokumentation av produktkvalitet. Alla produkter som bär något av Kjell & Companys varumärken är CE märkta. Dessa produkter undersöks och kvalitetssäkras för att säkerställa att de uppfyller de krav som ställs på CE märkning och övriga regelverk som råder på marknaden. Målsättningen är att ha 100%-ig dokumentation kring produkters uppfyllnad av gällande regelverk. Resurser inom kvalitetsorganisationen kommer att utökas ytterligare för att möjliggöra lkad fokus och måluppfyllnad.
2. Produktion: Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter hos leverantörer Leverantörernas uppförandekod kräver att de respekterar arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Vi kräver att leverantörerna signerar koden för att få göra affärer med oss. Efterlevnad av koden kontrolleras genom regelbundna revisionsbesök. Vid 2017 års utgång hade 97% av leverantörerna i Kina skrivit på uppförandekoden. Under året genomfördes 21 revisionsbesök hos kinesiska leverantörer i egen regi. Vid dessa revisioner framkom inget som påvisar barnarbete, tvångsarbete eller avsaknad av föreningsfrihet. Mindre brister inom andra områden identifierades dock hos ett antal leverantörer, brister som hanteras i dialog med berörda leverantörer. I ett fall har brister lett till avslutat samarbete. Ambitionen är att 100% av de kinesiska leverantörerna har skrivit under uppförandekoden. Under 2018 kommer vi att anställa ytterligare medarbetare inom CSR i Kina, med målsättningen att utöka antalet besöksrevisioner utförda i egen regi till 40.
3. Produktion: Minska miljöpåverkan Under 2017 har vi fokuserat på transporter från Kina. Vi har kartlagt hur fraktsätten har fördelat sig för att kunna optimera frakterna ur miljösynpunkt genom att minska flygfrakt och öka konsolidering av frakter. Flygfrakt 8%, FCL 70% LCL 22% av total frakt från Kina. Vi planerar genomföra aktiviter för att uppnå följande långsiktiga målsättningar: 1.Öka FCL till 80% 2. Minska LCL till 16 % 3. Minska flygfrakt till 4 %
4. Relation: Motiverade och nöjda medarbetare Kjell & Companys medarbetare är vår största tillgång och vi eftesträvar kontinuerligt att de ska vara lika nöjda med oss som vi är med dem. Under 2017 investerade vi mer i utbildning och utveckling av personal än någonsin tidigare. Resultatet av medarbetarnas NPS undersökning gave en NPS på 47% i 2017. Under 2017 deltog 572 medarbetare i något av våra utbildningsprogam (Kjell Academy) Målsättningen är att öka medarbetarnas NPS index till 50%. Vidare vill vi genomföra en omfattande och djupgående ledarskapsutbildning med 32 av våra mest seniora butikschefer. Vi vill även genomföra en ledarskapsutbildning för utvald huvudkontorspersonal.
5. Relation: Affärsetik, integritet och transparens Kjell & Companys uppförandekod tydliggör bl a hur vi ska uppföra oss i affärsrelationer med våra leverantörer, och det framgår tydligt att vi endast accepterar ett uppförande av högsta etiska standard. Koden uppdaterades för att ytterligare tydliggöra nolltollerans mot korruption och mutor. Under 2017 har det inte förekommit några kända fall av mutor eller korruption. Ambitionen är att fortsätta våra insatser att öka kompetensen hos våra medarbetare. 50% av medarbetare inom försörjningskedjan ska genomgå antikorruptionsutbildning.