Redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger

1. Vår organisasjon og virksomhet

Siden starten for over 30 år siden har Kjell utviklet seg til Nordens ledende konsern innen elektronikktilbehør. Under varemerket Kjell & Company kombineres et markedsledende, kuratert sortiment på ca. 8000 produkter med rådgivning og installasjon – online og via 144 service points, hvorav 114 er i Sverige og 30 er i Norge, og sammen med samarbeidspartnere. I tillegg ble AV Cables.dk en del av konsernet i april 2021. De tilbyr tilbehør for hjemmeelektronikk med salg hovedsakelig i Danmark. I Norge ble Kjell & Company etablert i 2015. I dag har vi butikker fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Gjennom Kjell & Companys kundeklubb, med over 3,1 millioner medlemmer i Sverige og Norge, har selskapet en unik forståelse for menneskers teknologibehov, og konsernets ca. 1200 ansatte jobber hver dag for å forbedre menneskers liv gjennom teknologi. Onlinekanalen kjell.com og virksomhetens fysiske nærvær med Service Points utgjør en kombinert plattform for Kjell & Companys eksperter, som kan gi best mulig service i den kanalen kunden velger. Servicen og sortimentet suppleres med et utvalg av matchende tjenester, som Click&Collect, egne leveranser til kunder og installasjonshjelp.Ved å gjøre kundetilbudet stadig mer sømløst – fra service og bestilling online til det fysiske møtet, leveringer og installasjonshjelp – dekkes kundenes teknologibehov på best mulig måte.

2. Interne retningslinjer og rutiner

Som ansatt på Kjell & Company forventes det at man jobber etter våre prinsipper, der etiske retningslinjer og diskrimineringsretningslinjer fyller en viktig rolle. Dette er en del av vårt introduksjonsprogram for nye ansatte og er en viktig pilar i fundamentet vårt.

All informasjon om vårt arbeidsmiljøarbeid finnes i vår interne HMS-håndbok, som beskriver hvilke krav, lover og retningslinjer Kjell & Company har forpliktet seg til, og hvordan vi ønsker at HMS arbeidet skal utøves i virksomheten. Håndboken er dynamisk og blir oppdatert fortløpende, slik at alle opplysninger, retningslinjer, regler og annen informasjon er oppdatert etter dagens standard.

Hensikten med diskrimineringsretningslinjene er å bekjempe diskriminering og på andre måter fremme like rettigheter uavhengig av kjønn, transseksuell identitet eller uttrykk, etnisitet, religion eller annen tro, funksjonshemming, seksuell legning eller alder. Hensikten er også å motvirke diskriminering av ansatte med deltidsarbeid og tidsbegrenset ansettelse. Samtidig viser disse retningslinjene Kjell & Companys holdning og tro på at det handler om mennesker.

Formålet med våre etiske retningslinjer er å ha en definisjon av hvem vi er og hva vi står for, synliggjøre forventningene våre og kunne inspirere og veilede ledelsen, ansatte og styrerepresentanter til å skille mellom riktig og galt, hver dag – også når ingen ser oss. Et brudd på loven eller våre etiske retningslinjer er en trussel mot vår kultur, konkurransekraft og anseelse.Vi følger avtalen Landsoverenskomsten HK, som er en avtale mellom Virke på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Handel og Kontor på den andre siden.

Vi jobber aktivt med tillitsvalgte og verneombud i organisasjonen for å oppdage og eventuelt gjennomføre tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøet i butikkene kontrolleres regelmessig via spørreundersøkelser, der vi sikrer bedre arbeidsmiljø via kontinuerlig kartlegging og tilpasning.

3. Retningslinjer for varsling

Alle på Kjell & Company skal rapportere brudd på, eller rimelig mistanke om overtredelser, av de etiske retningslinjene og selskapets verdier, eller ting som på et annet vis kan ha en vesentlig innvirkning på individers liv eller helse. Varslinger i samsvar med disse retningslinjene kan gjøres av hvem som helst som er knyttet til Kjell & Company, inkludert forretningspartnere og leverandører.Retningslinjene er ment å oppmuntre og gjøre det mulig for ansatte og andre å ta opp alvorlige problemer innen selskapet, og at de kan gjøre det uten at det får konsekvenser for dem selv.

Du finner mer informasjon om retningslinjene for varsling her: https://www.kjell.com/no/vilkar/policy-whistleblowing

4. Kartlegging av risikoer

Å jobbe på en etisk riktig måte er avgjørende for suksessen vår. Det er av stor betydning for oss, våre kunder, investorer og andre interessenter at all produksjon av våre produkter foregår under gode etiske omstendigheter. Disse vilkårene er basert på ILO sin erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidet, og FNs generelle erklæring om menneskerettigheter.

Vi jobber aktivt med risikoanalyse innenfor følgende områder:

Tvangsarbeid

Tvangsarbeid, ufrivillig arbeid eller ulønnet arbeid er uakseptabelt i noen som helst form. Ansatte skal aldri oppfordres av arbeidsgiver til å deponere penger eller eiendeler i bytte mot arbeid.

Barnearbeid

Barn har rett til å fullføre grunnskolen. Derfor er minimumskravet til ansettelse fullførelse av obligatorisk skolegang, eller en laveste alder på 15 år eller mer der nasjonal lov krever høyere alder.Særskilt oppmerksomhet skal gis individer på opptil 18 år når det gjelder arbeidstid og arbeidsforhold. Ansettelse av individer som er yngre enn 18 år, bør ikke sette på spill deres utdanning eller deres fysiske, mentale, åndelige, sosiale eller moralske utvikling. Hvis et barn viser seg å være ansatt, skal barnets beste komme i første rekke. (For ytterligere lesning se FNs konvensjon om barns rettigheter, artikkel 31.1, ILO (International Labour Organization), konvensjon 138 om laveste alder for ansettelse samt konvensjonene 29 og 105 om tvangsarbeid).

Ansettelsesvilkår

Alle ansatte, inkludert midlertidig ansatte, skal ha kontrakt og forstå – og godta –ansettelsesvilkårene. Vilkår og lønn skal være rettferdige og rimelige og i det minste følge nasjonale lover eller bransjestandarder, avhengig av hvilken som er høyere. Å jobbe overtid er frivillig og kompenseres i henhold til nasjonal lov. De ansatte skal ha minst én dag fri i en arbeidsperiode på sju dager. Alle ansatte skal ha rett til å bruke sin lovfestede rett til ferie og andre former av fri i henhold til loven, og alle skal ha rett til sykefravær uten at det får negative konsekvenser.

Diskriminering

Alle ansatte skal verdsettes og behandles rettferdig, uansett rase, hudfarge, religion, kjønn, seksuell legning, sosial eller etnisk bakgrunn, medborgerskap, alder, foreningstilhørighet eller funksjonshinder.Alle typer fysisk, psykisk, seksuell eller verbal trakassering av ansatte eller forretningspartnere er strengt forbudt.

Helse og sikkerhet

Alle ansatte skal ha et sunt og tilfredsstillende arbeidsmiljø, og det skal gjennomføres tiltak for å forebygge ulykker i arbeidet. Utstyr, farlige stoff og avfall skal håndteres på en trygg måte.

Rutiner og verneutstyr må være på plass for å sikre et tilfredsstillende miljø. Arbeidsplassen skal ha god ventilasjon, arbeidslys og sikkerhetsrutiner ved brann. Der boliger stilles til rådighet for ansatte, skal boarealet være trygt og hygienisk. Sovesaler/soverom, toaletter og dusjer skal være separate for kvinner og menn.

Korrupsjon

Den høyeste standarden for integritet forventes i alle forretningsaffærer, og leverandører må følge alle lover og forordninger om bestikkelser og korrupsjon. Korrupsjon aksepteres ikke i noen form, inkludert bestikkelse, utpressing, returer og upassende private eller profesjonelle fordeler til kunder, agenter, entreprenører, leverandører eller ansatte hos en sådan part eller offentlig tjenestemann.Leverandøren skal avstå fra å tilby gaver til ansatte i Kjell & Company.

Interessekonflikter

I våre affærer med leverandører forventer vi at beslutninger fattes basert på objektive kriterier.Eventuelle faktorer som påvirker leverandørenes beslutning på grunn av private, forretningsmessige eller andre interessekonflikter, skal forhindres fra begynnelsen. Det samme gjelder pårørende og andre nære.

5. Tiltak og resultat

Vi jobber forebyggende mot disse risikoene via følgende tiltak:

 • At våre leverandører og samarbeidspartnere ("Partners") følger våre etiske retningslinjer innen områdene nevnt ovenfor.
 • At disse Partners tillater Kjell, eller andre som representerer Kjell, å granske og inspisere Partners praksis, retningslinjer, registre og fasiliteter uten forvarsel, og å intervjue Partners personale uten overvåking bare for å verifisere Partners etterlevelse av de etiske retningslinjene gjennom å
  • gi revisorer tilgang til Partners fasiliteter, relevante registre og personale
  • tillate revisorer å granske og inspisere arbeidstider og vilkår, erstatning, personalpraksis, sovesaler og matplasser samt helse-, sikkerhet- og miljøpraksis
  • ikke oppmuntre – direkte eller indirekte – personale til å gi falsk eller ufullstendig informasjon
  • ikke sette i verk represalier mot personale som intervjues under en inspeksjon
  • umiddelbart gjennomføre korrigeringer for å utbedre eventuelle vesentlige brister i de etiske retningslinjene som identifiseres i en inspeksjon.
 • Før en underleverandør kan benyttes, skal Partneren gi autorisert kjøper navn og adresse til underleverandør, og på skriftlig forespørsel fra autorisert kjøper skal Partneren
  • kreve at underleverandøren etterlever de etiske retningslinjene
  • kreve at underleverandøren gir revisorene tilgang til fasiliteter, registre og personale som er tilstrekkelig til å gjøre det mulig for revisorene å kontrollere underleverandørens etterlevelse av de etiske retningslinjene
  • kreve at underleverandøren umiddelbart gjennomfører tiltak for å utbedre eventuelle vesentlige brister i forhold til de etiske retningslinjene

Alle våre leverandører i Asia har signert våre etiske retningslinjer og dermed godtatt våre vilkår for å gjøre forretninger med oss. I 2022 ble det utført 134 inspeksjoner, hvorav 17 leverandører ikke ble godkjent ut fra våre krav i henhold til punkt 4: "Kartlegging av risikoer". For å redusere risikoen for negative konsekvenser gjør vi derfor ikke forretninger med disse ikke-godkjente leverandørene. Hvis bristene som ble oppdaget under inspisering blir utbedret, vil leverandørene gjennomgå ny inspeksjon for å kontrollere om vilkårene våre blir oppfylt.

Last ned åpenhetsloven 2023

Bli medlem hos Kjell & Company

Bli medlem og få ekstra bra medlemspriser, poeng på alt du handler og 100 dagers åpent kjøp. Medlemskapet ditt er helt digitalt – praktisk og kortløst!

Les mer
image_alt
Medlem av Trygg E-Handel
RÅD OG TILBEHØR TIL HJEMMEELEKTRONIKK© Copyright 2024 Kjell & Company
Det ser ut som du bruker en gammel nettleser. Det kan gjøre at ikke alt fungerer eller ser ut som det skal.